Historia Oddziału

Wyzwolona w 1945 r. Zielona Góra w szybkim tempie integrowała się z całością kraju.

Równolegle z zasiedleniem miasta i odbudowy przemysłu w Zielonej Górze rozwijało się życie kulturalne. Już w pierwszym kwartale 1946 roku powstała idea powołania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na terenie Ziemi Lubuskiej. Idea ta znalazła podbudowę w komunikacie Poznańskiego Oddziału PTTK zamieszczonego w "Głosie Wielkopolskim" a pochwyciła ją kol. Helena Mączewska, która w natychmiastowym i bezpośrednim kontakcie z ówczesnym Prezesem Oddziału Poznańskiego PTTK kol. Franciszkiem Jaśkowiakiem przystąpiła do organizowania PTTK w Zielonej Górze.

W dniu 20 maja 1946 roku w Ratuszu Zielonogórskim, odbyło się zebranie nie konstytucyjne. Pierwszym Prezesem został Dyrektor Liceum i Gimnazjum kol. Stanisław Błaszczyk, natomiast członkami zarządu m.in. kol. Sobkowiak (ówczesny Burmistrz Zielonej Góry), kol. Alfons Bogaczyk czy tez kol. Eugenia Łychowska.

Sprawy dalszego rozwoju Towarzystwa poruczone zostały kol. Helenie Mączkowskiej. Sprawozdanie z tego zebrania kol. Mączkowska przesłała do Zarządu Głównego PTK, które opublikowane zostało w Biuletynie Zarządu Głównego Nr 4/46 w czerwcu 1946 r.

Celem zapoznania mieszkańców Zielonej Góry z formami działalności rozpoczęto akcję wycieczkową. Pierwsza pionierska wycieczka w 31 kwietnia 1947 odbyła się po terenie miasta a rozpoczęto ją wejściem na wieżę Ratuszową. Wycieczkę tę prowadzili kol. Józef Pieczak i J. Zygar. Uczestniczyło w niej ok. 80 osób.

Działalność PTK nie ograniczała się tylko do organizowania wycieczek. Obserwując frekwencję i  zainteresowanie na tych że wycieczkach - widziano celowość zorganizowania kursu przewodników turystycznych. Pierwszy kurs odbył się w kwietniu 1947 roku, na którym przeszkolono 18 członków koła krajoznawczego przy Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum przy ul. Licealnej. Duszą i organizatorem I kursu Koła Krajoznawczego był kol. Stefan Pachucki, któremu sekundowali członkowie Komisji Egzaminacyjnej kol. Helena Mączkowska i kol. Eugenia Łychowska.

Rozwój Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w latach do roku 1950 obejmowała w zasadzie tylko Zieloną Górę. Od chwili zjednoczenia się PTK i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które zbiega się z utworzeniem woj. zielonogórskiego (1950) działalność oddziału znalazła możliwość poszerzenia ruchu turystyczno - krajoznawczego. W okresie tym obserwujemy już powstanie kół z równoczesnym powołaniem komisji turystyki kwalifikowanej.

Do ww. kół należały:

Koło PTTK przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego
Koło PTTK przy Wojewódzkim Zarządzie Aptek
Koło PTTK przy Wojewódzkim Zarządzie Przemysłu Terenowego
Koło PTTK przy Wojewódzkim Zarządzie Rolnictwa
Koło PTTK przy Wojewódzkim Oddziale NBP
Koło PTTK Miejskie
Koło PTTK Międzyszkolne

Do najbardziej aktywnych działaczy z tego okresu należeli kol. A. Netzel, mgr. Marceli Najder, mgr. Jerzy Łatwiński, Krystyna Ostafińska, Helena Mączkowska, Weronika i Stefan Pachuccy, dr. Władysław Korcz.

Następne lata w działalności PTTK to dalszy jego rozwój tak w odniesieniu do ilości kół, jak też i członków. Rozwijały się formy uprawianej turystyki i krajoznawstwa, zapoczątkowana została działalność usługowa w zakresie wycieczek i ich organizacji.

Byliśmy i jesteśmy organizatorami wielu imprez turystycznych o różnym zasięgu. Wytyczyliśmy i wciąż tworzymy trasy nowych szlaków turystycznych na terenie całego powiatu i nie tylko.